Vis grønt ansvar i den daglige drift af din virksomhed!

MILJØFOKUS er en gratis mærkningsordning, som gør det muligt for jer, gennem vores mærke, at vise omverdenen at I tænker miljøet ind i den daglige drift af jeres virksomhed.

Miljøet er truet i hele verden.
Alle kan gøre en indsats.​

Det globale miljø er truet på en lang række områder:

Der er flere alvorlige miljøtrusler, der påvirker vores planet på verdensplan. Nogle af de største farer inkluderer:

 1. Klimaforandringer: Forårsaget primært af udledningen af drivhusgasser som CO2 og metan, fører klimaforandringer til en stigning i den globale gennemsnitstemperatur, hvilket har en lang række negative konsekvenser, herunder havniveauforhøjelse, mere ekstreme vejrforhold og tab af biodiversitet.
 2. Afskovning: Skovrydning og skovdegradering, især i tropiske regnskove, reducerer jordens evne til at opsuge CO2, bidrager til tab af biodiversitet og påvirker lokale og globale klimaforhold.
 3. Biodiversitetstab: Forsvinden af arter og økosystemer på grund af menneskelig aktivitet, såsom habitatødelæggelse, overudnyttelse af ressourcer, forurening og introduktion af invasive arter, truer de komplekse sammenhænge mellem arter og økosystemer og kan have alvorlige konsekvenser for menneskelig velfærd.
 4. Plastforurening: Plastaffald, især engangsplast, er en voksende trussel mod miljøet, der påvirker både land- og havmiljøer. Plastaffald kan tage århundreder at nedbrydes og kan skade dyrelivet gennem indtagelse og indvikling.
 5. Vandforurening: Ukontrolleret udledning af kemikalier, affald og næringsstoffer fra industrielle, landbrugsmæssige og husstandsaktiviteter kan forurene ferskvand og havmiljøer, hvilket skader dyrelivet og truer menneskers sundhed og velfærd.
 6. Luftforurening: Udsendelse af skadelige luftforurenende stoffer fra industrielle processer, transport og energiproduktion har alvorlige konsekvenser for menneskers sundhed, bidrager til klimaforandringer og skader økosystemer og afgrøder.
 7. Overforbrug af naturressourcer: Overudnyttelse af jordens naturressourcer, såsom vand, jord, mineraler og fossile brændstoffer, fører til udtynding af ressourcer, habitatødelæggelse og øgede miljøpåvirkninger fra udvinding og produktion.
 8. Jorderosion og -degradering: Usædvanlige landbrugspraksis, overdreven afvanding og klimaforandringer bidrager til jorderosion og degradering, hvilket reducerer jordens frugtbarhed og evne til at støtte planteliv og landbrugsproduktion.
 9. Ozonlagsudtømning: Udsendelse af visse kemikalier, især chlorfluorcarboner (CFC’er), har ført til udtømning af ozonlaget i stratosfæren, hvilket øger mængden af skadelig ultraviolet (UV)

.

Små og store indsatser i den daglige drift, kan være små skridt på vej mod et bedre miljø

Mange små skridt

Der er flere vigtigste ting, som virksomheder kan gøre for at reducere deres miljøpåvirkning og fremme bæredygtighed i den daglige drift. Her er nogle tiltag, der kan gøre en forskel:

 1. Energibesparelser: Reducer energiforbruget ved at implementere energieffektive teknologier og praksis, såsom LED-belysning, isolering og automatiserede energistyringssystemer.
 2. Vandbesparelser: Optimér vandforbruget ved at installere vandbesparende armaturer og udstyr, opsamle regnvand og genbruge spildevand.
 3. Affaldshåndtering: Reducer, genbrug og genanvend affald for at minimere affaldsmængderne, der sendes til lossepladser og forbrændingsanlæg. Indfør også en politik for bæredygtige indkøb, der prioriterer genanvendelige og biologisk nedbrydelige materialer.
 4. Grøn transport: Fremme bæredygtige transportmuligheder for medarbejdere, såsom offentlig transport, samkørsel, cykling og elbiler. Overvej også at reducere forretningsrejser og udnytte videokonferencer i stedet.
 5. Bæredygtig forsyningskæde: Arbejd tæt sammen med leverandører og partnere for at sikre, at de også følger bæredygtige praksisser. Dette kan omfatte valg af lokal produktion og leverandører med certificeringer inden for miljøledelse.
 6. CO2-reduktion: Reducer virksomhedens CO2-fodaftryk ved at skifte til vedvarende energikilder, såsom sol- og vindenergi, og ved at investere i energieffektive teknologier.
 7. Uddannelse og bevidstgørelse: Uddan medarbejdere i miljøvenlige praksisser og opfordr dem til at deltage i bæredygtighedsinitiativer både på arbejdspladsen og i deres personlige liv.
 8. Miljøledelsessystemer: Implementer miljøledelsessystemer (EMS), såsom ISO 14001, for at identificere og styre virksomhedens miljøpåvirkninger systematisk.
 9. Samfundsengagement: Engagér dig i lokale miljøprojekter og støt miljøvenlige organisationer, der arbejder for at beskytte og forbedre miljøet.
 10. Målsætning og rapportering: Sæt klare miljømål for virksomheden og rapportér regelmæssigt om fremskridt og resultater for at demonstrere engagement og skabe ansvarlighed.

Når vi kører i bil, flyver, spiser kød eller hele tiden køber nye ting, får klimaet det lidt dårligere. Og hvis klimaet bliver påvirket, går det ud over vores liv på jorden..​

— Greta Thunberg​

SKAL DU VÆRE MED?

Sådan virker MILJØFOKUS mærket

MILJØFOKUS er ikke en certificeringsordning, og vi dukker ikke uanmeldt op i jeres virksomhed for at tjekke om I sorterer jeres affald ordentligt.

Vi er en frivillig gratis mærkningsordning, hvor du kan vise vores logo på din hjemmeside, for at minde de besøgende på din hjemmeside om nødvendigheden af fokus på miljøet.

Vores logo skal indsættes sted sted på din hjemmeside som kan ses af de besøgende, og som indekseres af Google.

Indsæt mærket og tilmeld dig

Når vores mærke er indsat på din hjemmeside kan du tilmelde dig, og oprette en konto her.

Når du har oprettet din konto kan du logge ind, og tilmelde din hjemmeside til MILJØFOKUS. Vi tjekker automatisk om vores logo er indsat på en side som opfylder kravene.

Nu er du med på deltagerlisten

Så snart vores system har tjekket at du opfylder kravene, så bliver du optaget på vores deltagerliste, og vi linker tilbage til din hjemmeside, så alle kan se at du er verificeret deltager.